BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Koncepcja pracy przedszkola na lata 2021-2023

,,Jest przedszkole co Puchatka imię nosi
Każde dziecko chętnie co dzień tu przychodzi
By odnaleść ulubioną z bajki postać
Z kolegami i swą Panią znów się spotkać”

 

 

Koncepcja pracy przedszkola na lata 2021-2023

Podstawa prawna

• Ustawa z dn 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe(Dz. U z 2017 r poz 59 i 949)

• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz U z 2016 r. poz 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60. 949 i 1292)

• Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356)

• Rozporządzenie MEN z dnia i 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz U 2017. poz. 1611)

• Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017 poz 1658)

• Statut Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Starachowicach

O naszej placówce

Przedszkole zlokalizowana jest w centrum miasta. Mieści się w parterowym, jasnym, dużym budynku. Jego atutem jest okazały ogród, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym. Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują różne rejony naszego miasta.
Placówce nadano imię „Kubusia Puchatka" i związku z tym grupy przyjęły nazwy Przyjaciół Kubusia Puchatka:

• „Króliczki"
• „Maleństwa"
• „Sówki"
• „Tygryski "

Placówka obejmuje opieką 100dzieci.
Przedszkole zatrudnia 15 osób: 9 nauczycielek ( w tym dyrektor), 5 osób pracowników obsługi i administracji oraz 2 stażystki - pomoce nauczyciela.

Godziny pracy przedszkola są dostosowane do potrzeb rodziców.

Przedszkole współpracuje ze szkołą a celem tej współpracy jest przygotowanie dzieci 6-letnich do bezstresowego podejmowania obowiązków szkolnych , uzyskiwania sukcesów i radzenia sobie z porażkami.

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel administracyjno-obsługowy..

Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Nasze przedszkole wobec dzieci i rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą społeczność lokalną. W realizację naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno-obsługowy, jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i akceptowane.

Wizja przedszkola

• Przedszkole nasze jest placówką przyjazną , dobrze przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole .
• Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
• Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności".
• Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
• Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
• Przedszkole zatrudnia wykwalifikowana, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
• Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywani, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
• Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
• Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

Misja przedszkola

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo, psychiczne i fizyczne, wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców, tworzy warunki do nabywania przez, dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi, kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi, organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką, analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

Nasze cele w pracy wychowawczo-dydaktycznej

• Stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju
• Rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem
• Kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się
• Wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się
• Stymulowanie całościowego , harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem
• Nauka przez aktywne działanie
• Głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od dorosłych
• Okazywanie sobie wzajemne pomocy
• Włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka
• Promowanie wychowania poprzez uczestnictwo w kulturze, edukacje teatralną, medialną

Metody stosowane w przedszkolu

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:
1. Metody czynne:
• metoda samodzielnych doświadczeń,
• metoda kierowania własną działalnością dziecka,
• metoda zadań stawianych dziecku,
• metoda ćwiczeń utrwalających.
2. Metody oglądowe:
• obserwacja i pokaz,
• osobisty przykład nauczyciela,
3. Metody słowne:
• rozmowy,
• opowiadania,
• zagadki objaśnienia i instrukcje,
• sposoby społecznego porozumiewania się,
• metody żywego słowa.
4 . Metody twórcze:
• Metoda prof. Gruszczyk- Kolczyńskiej- dziecięca matematyka
• Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
• Metoda ruchowej ekspresji twórczej R. Labana
• Metoda C.Orffa
• Metoda Kniessów
• Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz
• Metoda Edwarda de Bono
• Metoda P. Dennisone – kinezjologia edukacyjna
• Pedagogika zabawy – Klanza
• Techniki parateatralne: drama, pantonima, teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy, zabawy paluszkowe
• Opowieści ruchowe
• Metoda twórczego myślenia J.Osborne – Burza mózgów

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:
• Nasze cele wychowania i nauczania
• Działania zorientowane na dziecko
• Aktualne pory roku
• Święta i uroczystości
• Tradycje przedszkola (kalendarz imprez)

Programy realizowane w przedszkolu:
Pracujemy zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r., oraz wybranymi programami przedstawionymi corocznie w zestawie programów.

Zajęcia dodatkowe:
Zajęcia dodatkowe finansowane są przez organ prowadzący np. zajęcia logopedyczne, j. angielski , religia, ćwiczenia korekcyjne.

Adaptacja nowych dzieci

Trudności przystosowawcze dziecka do przedszkola:
• Bliska więź dziecka z rodzicami
• Brak samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych
• Nadopiekuńczość rodziców
• Liberalne wychowanie
• Małe poczucie bezpieczeństwa

Cele adaptacji:
• Skrócenie procesu adaptacji dziecka do przedszkola
• Ułatwienie dzieciom przekroczenie progu dom- przedszkole
• Nawiązanie kontaktu z rodzicami w celu ułatwienia dalszej współpracy
• Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci
• Poznanie się i integracja rodziców między sobą

Pomoc dziecku w adaptacji:
• Wcześniejsze przyzwyczajanie dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opiekę wychowawców przedszkola, zabawy integracyjne w przedszkolu z rówieśnikami
• Uczenie dziecka w domu czynności samoobsługowych
• Oswajanie dziecka z informacją, że w przedszkolu będzie spędzało czas w towarzystwie innych dzieci i pań nauczycielek
• Zapewnienie dziecka, że będzie odebrane w umówionym terminie
• Spokojne rozstanie z dzieckiem , zawarcie umów
• Zabawy z dzieckiem w przedszkole w domu- przedstawienie atrakcyjności nowego miejsc pobytu
• Umożliwienie zabrania dziecku ulubionej maskotki lub innego przedmiotu z domu do przedszkola
• Udział dzieci wraz z rodzicami w Pikniku Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka
• Akceptacja płaczu dziecka przez rodziców- jako naturalnej, zdrowej, relacji na nową sytuację ( nie należy dziecka zawstydzać).

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności:
• Z niepełnosprawności
• Z niedostosowania społecznego
• Z zagrożenia niedostosowaniem społecznym
• Z zaburzeń zachowania lub emocji
• Ze szczególnych uzdolnień
• Ze specyficznych trudności w uczeniu się
• Z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych
• Z choroby przewlekłej
• Z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
• Z niepowodzeń edukacyjnych
• Z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuację bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi
• Z trudności adaptacyjnych związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego , w tym związanych z wcześniejszym kształceniem zagranicą

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:
• zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych,
• logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli

Współpraca przedszkola

Współpraca zespołu pedagogicznego:
Tworzenie zespołów zadaniowych, tworzenie rocznych programów, tworzenie narzędzi do raportów, diagnozy, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami.

Współpraca ze studentami:
Odbywanie w placówce praktyk studenckich pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Współpraca z rodzicami:
Rodzice w przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków:
Celem współpracy przedszkola z rodzicem jest:
-koordynacja oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu- partnerska współpraca na rzecz dziecka i przedszkola
-wszechstronny rozwój dziecka
- zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy
-włączanie rodziców do udziału w organizowaniu pracy placówki
-przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
-przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka
rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania pomocy
-zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola
-podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców przedszkola
-integracja rodziców i nauczycieli
-promowanie placówki w środowisku lokalnym

Formy współpracy z rodzicami:
-zebrania ogólne oraz z Radą Rodziców
-zebrania grupowe – w poszczególnych grypach wiekowych
-Konsultacje indywidualne z inicjatywny nauczyciela, dyrektora lub rodzica
-prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac)
-pedagogizacja rodziców na zebraniach , poprzez zamieszczanie artykułów na gazetkach , stronie internetowej, propozycje literatury
-włączanie rodziców w realizacje programu wych.-dyd. (spotkania z dziećmi, prezentacje własnych zainteresowań , pasji zawodowych)
-organizowanie wystawek prac dzieci
-organizowanie warsztatów , szkoleń
-włączenie rodziców w organizowanie wycieczek, imprez
w zależności od sytuacji epidemiologicznej:
-włączenie rodziców w organizowanie wycieczek, imprez
- zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci
-udział w imprezach organizowanych przez przedszkole
-udział w rodzinnych konkursach przy okazji imprez przedszkolnych
-organizowanie zajęć otwartych dla rodziców

Współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę i dziecko

W pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej podejmowana jest współpraca z różnymi instytucjami na terenie miasta. Współpraca ta ma na celu urozmaicenie metod i form pracy służących wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.
Celem współpracy z instytucjami jest:
-rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci
-satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień , nagród
-kształtowanie postaw społecznie pożądanych
-kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci
-urozmaicenie pracy dydaktyczne, wychowawczej i opiekuńczej
-poszerzenie kontaktów zawodowych , które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki
-włączanie się w organizowane na terenie miasta imprezy kulturalne, konkursy, akcje charytatywne

Współpraca z:
• Urzędem Miasta (akcje, konkursy, organizacyjne)
• Komendą Powiatową Policji - bezpieczeństwo
• Strażą Pożarną
• Biblioteką Miejską
• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
• Centrum Usług Społecznych
• Sanepidem
• Szkołą Podstawową Nr 9
• Szkoła Podstawowa Nr 12
• Park Kultury
• PCPR
• Społeczną Szkołą Podstawowe
• Muzeum Przyrody i Techniki im. J.Pazdury
• Pizzeria „Gruby Benek”
• Urząd Pocztowy
• Nadleśnictwo

Promocja placówki

Promocja placówki:
- pozyskiwanie dzieci
- nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami
- upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego

Działania promocyjne obejmują:
• Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów
• Dbałość o dobra opinie placówki w środowisku lokalnym
• Popularyzowanie wychowania przedszkolnego
• Prezentację wydarzeń mających miejsce w przedszkolu na stronie internetowej placówki oraz na portalu społecznym facebook
• Organizacja uroczystości przedszkolnych
• Prezentacja w lokalnych mediach
• Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku
• Upowszechnianie informacji o przedszkolu

Dalsza praca nad naszą Koncepcją

Każdy pracownik pedagogiczny zna Koncepcję, żeby z nią pracować, zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i udziale całego zespołu pedagogicznego.

Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu poprawek, innowacji i niedostatków. Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, mogą wyrazić opinie i wnioskować o zmiany w Koncepcji.

Zamierzenia do dalszej pracy

W zakresie bazy:
• Zamontowanie szaf wnękowych
• Doposażenie w zabawki i gry edukacyjne
• Doposażenie w pomoce dydaktyczne i multimedialne

W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:
• Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
• Rozwijanie aktywności inwencji i kreatywności dziecka
• Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci
• Realizacja działań w zakresie kształtów u dziecka postaw obywatelskich i patriotycznych

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
• Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności
• Zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć
• Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem w swej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje osiągnięć szybki przepływ istotnych informacji na płaszczyźnie dyrektor - nauczyciel, nauczyciel- nauczyciel

W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:
• Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi
• Promowanie placówki w środowisku lokalnym
• Kontynuowanie i rozszerzenie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych

Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Starachowicach
im. Kubusia Puchatka
ul. Oświatowa 2
tel. (0-41) 274-63-86
e-mail: przedszkolepuchatka@o2.pl

 

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept